رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

آند آلومینیوم

این آندها در آب شور و راکد بهترین کارایی را داشته و بسته به نظر طراح میتوانند به کار گرفته شوند .
آنالیر شیمیایی و مشخصات الکترو شیمیایی آند آلومینیوم بر اساس استاندارد DNV RPB401 به شرح ذیل می باشد

آند روی

 

آنالیز شیمیایی
 

Elements

Fe(max)

Si(max)

Cu(max)

Zn

In

All other

AL

Composition
% by weight

0.10

0.10

0.006

3.0~5.0

0.02~0.05

0.02

Rem.

 

مشخصات الکتروشیمیایی

  • ظرفیت الکتروشیمیایی : 2700Ah/Kg
  • پتانسیل مدار بازگشت به الکترود مرجع Cu/CuSo4 : -1.1 V
  • نرخ مصرف در آب : 3.5 kg/A year

وجود آلومینیوم در ترکیب شیمیایی فوق باعث شکسته شدن سطح اکسیدی آلومینیوم و فعال شدن آن می شود .
وجود ناخالصیهای بیش از حد مجاز باعث بوجود آمدن پیلهای الکتروشیمیایی در داخل آند شده و کارایی آند را به میزان قابل توجهی پایین می آورد.
از اینرو این شرکت در قبول مواد اولیه ورودی خود به کارخانه وسواس زیادی را از خود نشان میدهد تا مود اولیه با کمترین ناخالصی را در تولید آند خود به کار برد .
آندهای آلومینیوم در حفاظت از بدنه فلزی سکوها ، سازه های مخازن و خطوط لوله کف دریا و ... به کار گرفته می شود

آند آلومینیوم
آند آلومینیوم
آند آلومینیوم
آند آلومینیوم
آند آلومینیوم
آند آلومینیوم
آند آلومینیوم
آند آلومینیوم