رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

آندهای آلومینیوم > آند Standard & Alternative

عنوان :

آند Standard & Alternative

دسته : آندهای آلومینیوم

آند Standard & Alternative آندهای آلومینیوم

 

 

Standard & Alternative insert anodes :
Standard insert anodes :

 

 


Alternative insert anodes :

 
 
 

Anode No.

A

B

C

D

E

F

Nett
Wt .

Gross
Wt.

AL018

765

230

50

40

50

13

1.83

3.13

AL034

1525

230

50

40

50

13

3.41

5.41

AL015

305

230

75

50

65

13

1.53

2.63

AL029

610

230

75

50

65

13

2.96

3.96

AL035

765

230

75

50

65

13

3.56

4.86

AL046

1015

230

75

50

65

13

4.64

6.14

AL057

1270

230

75

50

65

13

5.73

7.53

AL067

1525

230

75

50

65

13

6.78

8.78

AL024

305

230

95

75

85

13

2.47

2.97

AL048

600

230

95

75

85

13

4.87

5.87

AL059

750

230

95

75

85

13

5.92

7.22

AL078

1005

230

95

75

85

13

7.87

9.30

AL098

1260

230

95

75

85

13

9.82

11.62

AL118

1525

230

95

75

85

13

11.84

13.84