رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

آندهای آلومینیوم > آند Bracelet

عنوان :

آند Bracelet

دسته : آندهای آلومینیوم

آند Bracelet آندهای آلومینیوم

 

Bracelet anodes 
 
The overall dimension of the anodes are usually manufactured to coincide with the overall dimension of the pipe , but f this is not possible they are manufactured with a taper to allow for their movement .
 
Half shell type bracelet anodes

Anode No.

Type No.

A

B

C

Nett Wt.

AH009

2

321

209

180

.3

AH024

1

320

220

304

24.75

AH030

1

324

222

394

30.0

AH036

1

378

276

394

36.30

AH042

1

428

327

394

42.0

AH063

1

425

325

500

63.0

AH082

1

717

613

406

82.0

AH160

1

748

622

525

160.0

AH181

2

813

613

362

181.0

AH181

2

688

388

326

181.0

 

 

Type 1
Type 2

 

Segmented bracelet anodes
type 1
type 2
 

Anode No.

Type No .

dia

A

B

C

Nett Wt.

GrossWt.

AB038

1

---

635

380

117

3.8

4.8

AB065

1

---

635

380

117

6.5

7.5

AB077

1

---

635

380

117

7.7

8.7

AB080

2

465

405

265

178

8.0

9.0

AB090

1

---

635

380

117

9.0

10.0

AB096

1

---

635

380

17

9.6

10.6

AB096`

1

515

570

420

211

9.6

10.6

AB135

2

624

580

360

254

13.5

14.5

AB135`

2

624

388

168

295

13.5

14.5

AB135``

2

624

439

219

280

13.5

14.5

AB143

1

---

635

380

117

14.3

15.3

AB150

1

---

635

380

117

15.0

16.0

AB170

1

---

635

380

117

17.0

18.0