رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

آندهای منیزیم > آند Hull

عنوان :

آند Hull

دسته : آندهای منیزیم

آند Hull آندهای منیزیم

آند Hull:

آند منیزیم

 

AnodeNo .

A

B

C

D

E

F

Net Wt .

Gross Wt .

MH093

1015

915

130

50

50

6

9.38

11.2

MH137

1015

915

130

75

50

6

13.7

16.7

MH193

1015

920

130

104

50

6

19.3

22.3

 


 

 

 

آند منیزیم

 

 

AnodeNo .

A

B

C

D

E

F

Net Wt .

Gross Wt .

MH012

300

200

95

30

25

6

.25

1.45

MH021

350

270

150

30

40

6

2.14

2.74

MH033

530

395

150

30

40

6

3.33

4.03

MH059

650

550

127

50

40

6

5.91

7.11

MH068

650

550

130

65

50

6

6.86

8.36

MH084

635

535

130

75

50

6

8.43

9.93

MH108

650

550

130

96

50

6

10.89

12.39

 


 

آند منیزیم

 

 

AnodeNo .

A

B

C

D

E

F

Net Wt .

Gross Wt .

MH017

350

270

150

32

40

6

1.72

0.35

MH028

530

400

150

32

40

6

2.80

0.67

MH052

650

550

130

50

40

6

5.21

0.97

MH063

650

550

130

65

50

6

6.30

1.63

MH084

1015

915

130

50

50

6

8.45

9.95

 


 

 

آند منیزیم

 

 

AnodeNo .

A

B

C

D

E

F

Net Wt .

Gross Wt .

MH030

200

120

0

25

10

3

0.3

0.35

MH042

260

180

60

32

20

3

0.42

0.67

MH072

300

220

75

38

30

5

0.72

0.97

MH128

380

290

100

50

30

5

1.28

1.63

MH255

400

280

150

75

40

6

2.55

3.25

 


 

 

Also RahavardZob has ability to produce other shapea and sizes in according to customer`s requirments .