رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

حفاظت کاتدی
حفاظت کاتدی
حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی برای کنترل خوردگی در بسیاری از سازه هایی که در محیط خورنده قرار دارند استفاده میشود با این وجود در بسیاری از موارد ممکن است این حفاظت کامل و دقیق نبوده و یا دسترسی و پایش دقیق تمامی نقاط سازه مقدور نباشد که این امر نهایتا منجر به تخریب زودتر از عمر طراحی سازه می گردد شبیه سازی رایانه ای امکان نظارت و بررسی صحت سیستم حفاظتی را ایجاد نموده و از اینرو نقش پررنگی در کنترل خوردگی ایفا می کند. از طرفی مسئله الکتروشیمیایی حفاظت کاتدی یک مسئله خارجی نامحدود به شمار رفته و از نظر ریاضی توسط معادله ساده لاپلاس با شرایط مرزی غیرخطی و روش شبیه سازی اجزا مرزی قابل بیان می باشد در این تحقیق سیستم حفاظت کاتدی به روش آند فداشونده که برروی یک شناور فولادی استفاده شده بود با استفاده از روش اجزا مرزی و نرم افزار مناسب آن شبیه سازی شده که نتایج حاصل با نتایج اندازه گیری پتانسیل شناورها به صورت میدانی همخوانی خوبی داشت سپس با استفاده از شبیه سازی نشان داده شد که در درصدهای بالاتر عیوب پوشش، سیستم اولیه کارایی خود را از دست داده و قادر به تامین حفاظت کامل در سطح نمی باشد. همچنین سعی شد تا با افزایش تعداد آندهای فداشونده درسطح، حفاظت کامل برای درصدهای بالاتر عیوب پوشش تامین شود
01/31/2020

نویسنده :