رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

آندهای آلومینیوم > آند Tank

عنوان :

آند Tank

دسته : آندهای آلومینیوم

 آند Tank آندهای آلومینیوم

 

Tank anodes
Aluminum tank anodes are used to complement the coating at areas of exposed steel prolonging the life of the coating and structure . RAHAVARD ZOB `s aluminum tank anodes are manufactured as the following :
 
آند آلومینیوم

AnodeNo .

A

B

C

D

E

F

Nett Wt.

Gross Wt.

AT082

1676

220

64

57

13

19

8.28

9.60

AT116

1676

1220

77

69

13

23

11.6

13.1

AT155

1676

1220

83

79

13

25

15.5

17.0

AT190

1676

1220

94

91

19

32

19.0

22.9

 


 

آند آلومینیوم

AnodeNo .

A

B

C

D

E

F

G

Nett Wt.

Gross Wt.

AT097

1600

1380

51

38

65

40

10

9.67

14.7

AT190

1600

1380

75

64

78

40

15

19.04

24.0