رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

آندهای منیزیم > آند Heat Exchanger

عنوان :

آند Heat Exchanger

دسته : آندهای منیزیم

آند Heat Exchanger آندهای منیزیم

 

 


آند منیزیم

 

 

Code No .

A

B

C

D

E

Net Wt .

MH036

205

240

52

65

150

3.6

 


 

آند منیزیم

 

 

 

Code No .

A

B

C

D

Net Wt .

MH029

420

420

10

40

2.9

MH014

300

300

10

40

1.4

 


 

آند منیزیم

 

 

Code No .

A

B

C

D

Net Wt .

MH022

150

300

30

60

2.2

MH006

100

200

20

45

0.6

MH030

150

300

40

60

3.0

MH054

200

400

40

60

5.4

 


 

آند منیزیم

 

Code No .

A

B

C

D

Net Wt .

MH011

150

150

30

60

1.1

MH003

100

100

20

45

0.3

MH015

150

150

40

60

1.5

MH027

200

200

40

60

2.7