رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

کاربرد آندهای فداشونده در صنعت
کاربرد آندهای فداشونده در صنعت
کاربرد آندهای فداشونده در صنعت

یکی از راههای کنترل خوردگی آهن بعد از اعمال پوششهای مقاوم ، بکارگیری سیستم حفاظت کاتدیک می باشد . سیستم های حفاظت کاتدلیک به صورت دو تکنیک تزریق جریان و نصب آندهای فداشونده بر روی سازه های آهنی اعمال میشود .

سه فلز منیزیم ، آلومینیوم و روی از فعالیت الکتروشیمیایی بالاتری نسبت به آهن برخوردار هستند . با اتصال آند به بدنه آهنی ، فاز آند بعلت داشتن فعالیت الکتروشیمیایی بالاتر نسبت به آهن نقش آند و آهن هم نقش کاتد را در این پیل الکتروشیمیایی بازی کرده و سیستم حفاظت کاتدلیک شروع به کار میکند تا خوردگی فلز آهن کنترل شود . 

طراحی در کارآیی آندهای فداشونده نقش اصلی را دارد . با توجه به محل بکارگیری آند ، نوع الکترولیت و سطح مورد حفاظت می توان ، شکل و وزن آند را محاسبه نمود . 
01/01/2020

نویسنده :داود عباسی