رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

آند منیزیم

منیزیم دارای فعالیت الکتروشیمیایی بالا نسبت به آلومینیوم و روی میباشد . آندهای منیزیم جهت حفاظت از خوردگی آهن در خاکهای با مقاومت پایین و آبهای دارای هدایت الکتریکی پایین کاربرد دارد . از اینرو حفاظت خارجی خطوط لوله مدفون در خاک و حفاظت داخلی مخازن محتوی آب شرب از این نوع آند استفاده میکنند
آنالیز شیمیایی و مشخصات الکترو شیمیایی آند منیزیم به شرح ذیل میباشد.

آند منیزیم


آنالیز شیمیایی
 

 

Elements AI Zn Mn Cu Ni Fe All others Mg
Standard 5.3-6.7 2.5-3.5 0.2-0.5 0.02
(max)
0.001
(max)
0.005
(max)
0.01
(max)
Balance
High Potential 0.01
(max)
0.03
(max)
0.9-1.2 0.02
(max)
0.001
(max)
0.03
(max)
0.3
(max)
Balance

 

مشخصات الکتروشیمیایی
 

مشخصات پتانسیل ندار باز Cu/CuSo4 بازدهی نرخ مصرف Kg/amp-year ظرفیت
Standard 1.6 V 58% 7.3 1200amp-hr/kg
High Potential 1.75 V 50% 7.3 1200amp-hr/kg

 

آند منیزیم
آند منیزیم
آند منیزیم
آند منیزیم
آند منیزیم
آند منیزیم
آند منیزیم
آند منیزیم