رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

آند روی

آب دریا با داشتن املاح فراوان و یونهای موجودی ، شرایط محیطی مناسبی را جهت واکنشهای الکترو شیمیایی ( اکسیده شدن ) فراهم می آورد . از اینرو تجهیزات فلزی مورد استفاده در این محیط با سرعت خوردگی بالایی مواجه هستند و از بین رفتن این تجهیزات خسارات بالایی را برای سیستم ها بدنبال خواهد داشت .

آند روی

 

آنالیر شیمیایی و مشخصات الکترو شیمیایی آند روی براساس استاندارد DNVRPB 401 به شرح ذیل می باشد

آنالیز شیمیایی
 

Elements AI Cu Fe Cd Pb Zn
Percent 0.10-0.50 0.005 max 0.005 max 0.025-0.07 0.006 max Remainder

مشخصات الکتروشیمیایی

  • پتانسیل مدار باز نسبت به الکترود مرجع ( Cu/CoSo4 ) : 1.1 V
  • بازدهی : 90%
  • نرخ مصرف : 11.2 kg/amp-year

در صورت عدم رعایت آنالیز فوق در ترکیب آند به مشخصات الکتروشیمیایی ذکر شده نخواهیم رسید . از اینرو این شرکت از شمشهای روی با خلوص بالا (99.99%) و ناخالصیهای ناچیز جهت تولید آندهای روی خود استفاده میکند .
آندهای رهاورد ذوب در شکلها و اوزان مختلف جهت کاربردهای مختلف تولید میشود . آندهای روی جهت حفاظت از بدنه شناورها و کشتیها در آب دربا ، بدنه آهنی کندانسورها و مخازن ، خطوط لوله در خاک با مقاومت پایین و ... کاربرد دارد.

آند روی
آند روی
آند روی
آند روی